DORADZTWO FINANSOWE I GOSPODARCZE

Finanse

경제/재정 자문

Chcąc dostosować się do bieżących potrzeb dzisiejszych przedsiębiorców BT&A Advisory we Wrocławiu postanowiło udostępnić swoim klientom usługę profesjonalnego i kompleksowego doradztwa finansowego 

i gospodarczego dla firm. Jako jedni z nielicznych spełniamy określone standardy i wymogi oraz działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ustawami, co jest potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług.

W ramach doradztwa gospodarczego, w zależności od Państwa zapotrzebowania informacyjnego, przeprowadzimy szereg różnego rodzaju analiz danych finansowych, a w szczególności analizy wskaźnikowe, analizy porównawcze, analizy stopnia realizacji i odchyleń od budżetu. Przeprowadzamy zarówno analizy na podstawie danych otrzymanych od Państwa, jak też sami wyszukujemy odpowiednie dane do np. analiz porównawczych. Efektem naszych prac będzie raport z wnioskami dotyczącymi analizowanego obszaru.

We współpracy z doradcami podatkowymi i kancelarią prawną oferujemy Państwu kompleksową obsługę procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. 
W szczególności zakres naszych usług obejmuje wsparcie w przygotowaniu lub ocenie planów połączeń, podziałów i przekształceń oraz ustaleniu parytetu wymiany udziałów/akcji,
a także doradztwo w zakresie ustalenia rachunkowych skutków transakcji.

W ramach doradztwa gospodarczego dla firm, nasz wyspecjalizowany zespół, złożony ze specjalistów posiadających wysoką wiedzę merytoryczną w zakresie prawa bilansowego, finansów i podatków przeprowadzi każdorazowo, dostosowaną do Państwa potrzeb, analizę finansową, ekonomiczną i operacyjną działalności podmiotu, którego nabyciem jest zainteresowana Państwa firma. W wyniku przeprowadzonych prac z doradztwa dostarczymy wiarygodnej informacji, w tym zidentyfikujemy i skwantyfikujemy ryzyka i zagrożenia występujące w podmiocie objętym badaniem due diligence.

Skorzystanie z doradztwa finansowego i gospodarczego jest idealnym rozwiązaniem w przypadku przedsiębiorstw, które na pierwszym miejscu stawiają efektywny rozwój przy jednoczesnym zwiększeniu uzyskiwanych przychodów. Głównym zadaniem doradców finansowych pracujących w BT&A Advisory Wrocław jest usprawnienie funkcjonowania i poprawa finansowa działalności gospodarczej za pomocą właściwej optymalizacji kosztów prowadzenia działalności, co jest wynikiem podjęcia odpowiednich kroków.

W ramach tej usługi, na podstawie zgromadzonego przez nas doświadczenia, oferujemy Państwu wsparcie w obszarze finansów i controllingu, zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym. Nasza usługa może przybierać różne formy współpracy w zależności od Państwa potrzeb, w tym doradzanie w obszarze finansów i controllingu, wykonywanie zadań z zakresu finansów i controllingu, wsparcie przy podejmowaniu decyzji strategicznych lub operacyjnych, bieżące wsparcie kadry kierowniczej.

Na drodze do realizacji celów strategicznych zarządy spółek często spotykają się z różnego rodzaju zagrożeniami gospodarczymi. Istotne zatem jest nie tylko zidentyfikowanie obszarów i oszacowanie ryzyka, ale również zaprojektowanie i wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych. Nasi specjaliści, we współpracy z Państwem, w ramach doradztwa dokonają analizy działalności Państwa spółki, jej celów, a także otoczenia, w którym działa spółka. W rezultacie nie tylko zostaną zidentyfikowane obszary ryzyka wewnętrznego jak i zewnętrznego, ale również zaproponujemy jak te ryzyka należy monitorować oraz jakie kontrole powinny zostać wprowadzone, aby te ryzyka minimalizować.

Nasi specjaliści dokonają wyceny przedsiębiorstwa/spółki lub jego zorganizowanej części, a także poszczególnych składników takich jak aktywa trwałe czy wartości niematerialne i prawne takie jak znak towarowy czy portfel klientów.

Wspomagamy naszych Klientów w interpretacji przepisów Ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Pomagamy również w analizie zdarzeń gospodarczych pod kątem ich prawidłowego ujęcia w księgach i sprawozdaniu finansowym. Rezultat naszych prac, w zależności od Państwa potrzeb, może mieć formę przekazu ustnego bądź też pisemnego.

Na podstawie prowadzonych przez Państwa bądź Państwa zleceniobiorców ksiąg rachunkowych sporządzimy zarówno pełny raport finansowy dla firm zgodny z Ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, jak też jego wybrane elementy. Podczas naszych prac będziemy ściśle współpracować z odpowiednim personelem Państwa firmy, aby w pełni zrozumieć cel i charakter poszczególnych transakcji i odpowiednio je zakwalifikować do pozycji sprawozdania finansowego.

Na Państwa życzenie dokonamy przeglądu i analizy istniejących procedur finansowo- księgowych pod kątem ich zgodności z odpowiednimi przepisami. Jako fachowe doradztwo gospodarcze przygotujemy pisemne opracowanie wskazujące stan faktyczny, odpowiednie przepisy regulujące dane zagadnienie oraz wskażemy ewentualne obszary niezgodności i zaproponujemy nasze rekomendacje co do sposobu ich usunięcia.

Spółkom powstającym oferujemy doradztwo i pomoc w przygotowaniu procedur księgowych i opracowaniu zasad rachunkowości dostosowanych do ich wielkości i specyfiki działalności. Naszych Klientów wspomagamy również w zakresie wdrażania jak najlepszych wzorców w odniesieniu do procedur księgowych. Na Państwa życzenie dokonamy analizy istniejących procedur i wskażemy ich ewentualne niedoskonałości oraz wypracujemy, przy Państwa współudziale, najkorzystniejsze rozwiązanie.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w badaniu sprawozdań sporządzonych zgodnie ze standardami rachunkowości innymi niż polskie, dokonamy na Państwa życzenie przekształcenia sprawozdań statutowych na sprawozdania sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości innych krajów, jak też specyficznymi standardami grup kapitałowych, do których Państwa spółki należą.

Przeprowadzimy dla Państwa i pracowników Państwa firm specjalistyczne szkolenia obejmujące wybrane tematy z zakresu polskich jak i międzynarodowych standardów rachunkowości. W ramach szkoleń oferujemy nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również liczne przykłady dostosowane do specyfiki działalności Państwa firm.

Jako fachowe doradztwo wspomagamy naszych klientów w procesie przechodzenia na MSR/MSSF poprzez:

  • nadzorowanie projektu,

  • analizę systemu rachunkowości i sprawozdawczości pod kątem identyfikacji różnic między dotychczasową polityką a MSR/MSSF wraz z określeniem możliwych do przyjęcia zasad w zakresie MSR/MSSF,

  • wsparcie w szacowaniu różnic wartościowych, w szczególności w odniesieniu do aktywów trwałych,

  • opracowanie wzorów sprawozdań finansowych oraz polityki rachunkowości,

  • wsparcie w zakresie dostosowania struktury organizacyjnej i systemów informatycznych do nowych wymogów sprawozdawczych,

  • przeprowadzanie szkoleń z MSR/MSFF dla pracowników.

To, co nas wyróżnia, to indywidualne podejście do każdego z naszych Klientów. Nie działamy według standardowych schematów stosowanych przez inne firmy, a plan naszego działania opiera się na wykorzystaniu autorskiego patentu, który przynosi zamierzone rezultaty - w sposób szybki, bezpieczny a przede wszystkim skuteczny.